Die konsep van 'n gay-paradigma met betrekking tot hoofstroom-literatuur

Master Thesis

1997

Permanent link to this Item
Authors
Supervisors
Journal Title
Link to Journal
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Publisher

University of Cape Town

License
Series
Abstract
Met die gay-teks as primere objek van ondersoek, is daar in hierdie studie gekyk na die onderskeiding tussen hoofstroomen gay-literatuur. Die hipotese van hierdie studie is dat bogenoemde onderskeiding nie in aIle gevalle geregverdig kan word nie. Hierdie studie ontken nie die verskille tussen die gay-teks en hoofstroom-literatuur nie. Inteendeel, daar word kennis van die onderskeiding geneem. As vertrekpunt word die aard van die gay-teks ondersoek. Dit word gedefinieer as n geordende opeenvolging van sinne wat as n samehangende eenheid geproduseer en/of geinterpreteer word waarin homofiliteit n rol speel primer, sekonder, of bloat as 'n suggestie of sensibiliteit. Die verskil tussen gay- en hoofstroom-literatuur vind veral op tematiese vlak plaas waar die bogenoemde definisie duidelik van toepassing is. Die kern van die hoofstroom-teks bestaan daarin dat die teks grotendeels op die uitbeelding van 'n menslike kondisie fokus. Hierdie menslike kondisie behels ervaringe wat aIle mense met mekaar gemeen het. n Teks kan op verskeie vlakke geinterpreteer word. Met Edmund White se roman, A Boy's Own Story as proefteks, toon hierdie studie dat een teks as beide gay- en hoofstroom teks gelees kan word. Hiermee word bewys dat die gay-teks en hoofstroom-literatuur nie antonieme van mekaar hoef te wees nie.
Description

Reference:

Collections